კორძახია თეიმურაზი

 

 წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1. Г.В.Цицишвили, Ш.Д.Сабелашвили, Т.Н.Кордзахия, Т.Г.Андроникашвили. Влияние условии регенерации  

    клиноптилолита на его осущающую способность. Сообщ. АН Грузии, 1979, т. 95, № 2, с. 349­352.

2.Т.Н.Кордзахия,Ш.Д.Сабелашвили. Исследование влияния природы катиона клиноптилолита на его

   обезвоживающую способность. Сб. «Геология, физико­химические свойства и применение природных   

   цеолитов», Тбилиси, 1985, с. 178­179.

3. Т.Н.Кордзахия, Л.А.Гамкрелидзе,Л.Г.Эприкашвили,Т.Г.Андроникашвили. Влияние природы катионов

    клиноптилолитсодержащего туфа на степень обезвоживания диметилформамида. Сообщения АН Грузии,  

   1992, т. 145, № 3, с.565­568.

  

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

21

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

1

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1996

1.        Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние катионной формы клиноптилолита на характеристики процесса обезвоживания диметилформамида. Журнал физической химии, 1996, т.  70, № 1, с.  179­180.

1997

2.        Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили. Влияние исходной концентрации воды в диметилформамиде на динамические показатели процесса осушки. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 121­123.

1998

3.        Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Н.А.Кахидзе, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили. Катионмодифицированные формы клиноптилолита в процессах обезвоживания органических растворителей. Азербайджанский хим. журнал, 1998, № 3, с. 12­17.

4.        T.Kordzakhia, N.Kakhidze, L.Eprikashvili, T.Andronikashvili. On Possibility of Application of Natural Zeolites of Sedimentary Origin for Desiccation of Etylacetate. Bull. Georgian Acad. Sci., 1998, v. 158, No 3, p. 441-443.

5.        Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Е.А.Гамкрелидзе. Адсорбционное обезвоживание некоторых органических растворителей модифицированным клиноптилолитсодержащим туфом месторождения Грузии. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 73-77.

6.        Т.Н.Кордзахия, Н.А.Кахидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние природы растворителя на осушающeю способность цеолитов. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 78-80.

 

 

 

1999

7.        N.Kakhidze, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili, T.Andronikashvili. Study of Desiccation of Ethylacetate Over Clinoptilollite Containing Tuffs Modified by Alkali and Alkali-Earth Metal Cations. Bull. Georgian Acad. Sci., 1999, v. 159, No 2, p. 274-275.

8.        Т.Н.Кордзахия, М.Н.Бурджанадзе, Н.А.Кахидзе, Л.Г.Эприкашвили. Адсорбционные свойства некоторых катионмодифицированных клиноптилолитсодержащих туфов по отношению к влаге. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 260-262.

9.        Н.А.Кахидзе, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Влияние катиона марганца на обезвоживающую способность клиноптилолита. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 105-107.

 

2000

10.     Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, З.Г.Эприкашвили. Обезвоживание одноатомных спиртов С2­С5 на стандартных синтетических цеолитах. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 107-110.

11.     Т.Н.Кордзахия, Д.С.Чипашвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.А.Кахидзе, Н.З.Кобаладзе. Термический анализ природных цеолитов некоторых месторождений Грузии. Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 98-102.

 

2001

12.     T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili. Studies on Application of Natural Zeolites for Desiccation of Monohydric Alcohols.Chemical & Environmental Research, 2001, v. 10, No 3&4, p. 351-354.

13.     Т.Андроникашвили, Л.Эприкашвили, Т.Кордзахия. Перспективы использования модифицированных клиноптилолитов в качестве осушителей. Азербайджанский хим. журнал, 2001, № 3, с. 19­22.

14.     Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, З.Г.Эприкашвили. Влияние катионной модификации синтетических цеолитов типа А и Х на характер обезвоживания одноатомных спиртов С2­С5. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 108-111.

15.     L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, M.Dzagania, N.Khazaradze. The Study of the Influence of Natural Zeolites on Some Biometrical Indices of Garden Peppergrass. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2001, v. 27, № 3-4, p. 296-299.

16.     Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили. К повышению обезвоживающей способности природных цеолитов. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 123-126.

2002

17.     Т.Н.Кордзахия, З.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили. Роль температурного фактора в процессе адсорбционной осушки спиртoв С2­С5 синтетическими цеолитами. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2002, т. 3, № 10, с. 95-97.

18.     Т.Андроникашвили, Т.Кордзахия, Л.Эприкашвили. Изучение динамики адсорбционной осушки некоторых растворителей, используемых в практике ВЭЖХ. Журнал хроматографичного товариства (Украина), 2002, т. II, № 1, с. 3­7.

19.     Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили. Адсорбционное обезвоживание системы метанол­вода с помощью природных цеолитов месторождений Грузии. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 146-148.

 

2003

20.     Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, М.Н.Бурджанадзе, Т.Н.Кордзахия. Адсорбционные свойства некоторых природных шабазитов. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 127-129.

21.     Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия. Осушка одноатомных спиртов С2–С5 на некоторых на некоторых природных цеолитах группы шабазита. Georgian Eng. News, 2003, No 3, p. 130-132.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1997

1.       T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili, E.Gamkrelidze. Zeolite Application for Desiccation of Solvents Used in HPLC. Chem. Anal. (Warsaw), 1997, v. 42, p. 555-560. ნუსხა 1, # 168

 

2002

2.       T.Andronikashvili, T.Kordzakhia, L.Eprikashvili. About Expediency of Application of Natural Zeolites for Desiccation of Organic Solvents. Chem. Anal. (Warsaw), 2002, v. 47, p. 951-956. – ნუსხა 1, # 168

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.     

1996

"Теория и практика адсорбционных процессов" (Материалы 8­ой международной конференции). Москва: РАН

Т.Г.Андроникашвили, Т.Н.Кордзахия, Л.Г.Эприкашвили, Е.А.Гамкрелидзе

Обезвоживание некоторых органических растворителей на катион-модифицированных формах клиноптилолит-содержащих туфов

с. 17-18

2.     

1996

Сб.  "Научные труды Кутаисского технического университета", Кутаиси: Сакартвело

Л.Г.Эприкашвили, Т.Н.Кордзахия, Т.Г.Андроникашвили, Е.А.Гамкрелидзе

Исследование процесса обезвоживания диметилформамида с помощью природных цеолитов в динамических условиях

№ 1,

с. 86­92

3.     

1997

Материалы 1­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии (Proceedings of the 1st West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography). Львов: Западноукраинcкий НЦ национальной АН

Т.Н.Кордзахия, Е.А.Гамкрелидзе, Л.Г.Эприкашвили, Т.Г.Андроникашвили

Исследование процесса обезвоживания органи-ческих растворителей с помощью природных цеолитов

c. 20202

4.     

1999

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

Л.Эприкашвили, Н.Кахидзе, Т.Кордзахия, Т.Андроникашвили

Исследование адсорбционно- поглотительных свойств некоторых природных цеолитов Грузии

c. 106-111

5.     

2000

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Т.Кордзахия, Я.Ружи-ло, Т.Андроникашви-ли, Л.Эприкашвили

Адсорбционная осушка некоторых органических растворителей

c. 265-268

6.     

2000

ქსტუ III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები

ე.გამყრელიძე, თ.კორძახია

ბუნებრივი და მოდი-ფიცირებული კლინოპ-ტილოლითით 1,4-დი-ოქსანის გაუწყლოების პროცესის კვლევა

გვ. 227-229

7.     

 

თ.კორძახია, თ.ანდრონიკაშვილი,ზ.ეპრიკაშვილი,ნ.კა-ხიძე

სინთეზური ცეოლი-თების გამოყენება ერთატომიანი სპირ-ტების გასაუწყლო-ებლად

გვ. 243-245

8.     

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

Л.Г.Эприкашвили, Т.Н.Кордзахия, М.А.Дзагания, Н.Хазарадзе

Исследование влияния филлипситсодержащей горной породы на неко-торые биометрические показатели и выходную продуктивность креcc­салата

 

 

 

 

 

 

 

с. 38-41

9.     

2002

სტუ-ს შრომები

თ. კორძახია,

ზ. ეპრიკაშვილი,

ნ. კორძახია

ბუნებრივი და სინთეზური ცეოლითების გამოყენების შესაძლებლობა

C2-C5 სპირტების ადსორბციული გაშრობისათვის

გვ. 29-32

10.  

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

Z.Eprikashvili, T.Kordzakhia, T.G.Andronikashvili, K.Amirkhanashvili, K.Kvariani

Influence of Adsorption Column Temperature and Initial Water Concentration of Alcohol on the Optimization Process of Desiccation of Alcohols on Synthetic Zeolites

p. 47-53

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 

  1. Л.Г.Эприкашвили, К.М.Квариани, Т.Н.Кордзахия. Влияние катионной модификации эрионита на его адсорбционные свойства. Известия АН Грузии, сер. хим., 2004,т.30,№ 3-4, с.1-5.