ქურციკიძე თამაზი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2000

1.  В.В.Хахнелидзе, Д.К.Иоселиани, Г.С.Чхеидзе, Т.Г.Курцикидзе. Алкилирование резорцина изопропиловым и гексиловым спиртами. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 56-59.

2003

2.  Д.К.Иоселиани, Т.Д.Курцикидзе, К.Г.Сараджишвили, Н.Г.Гиоргадзе, А.В.Долидзе. Каталитический асимметрический синтез S-α-фенилэтиламида ацетилтирозина. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 159-160