საყვარელიძე თამარ

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       Каркарашвили М.В.; Гогоришвили П.В.; Мачхошвили Р.И.; Сакварелидзе Т.Н.; Бешкенадзе И.А.; Физико-химическое изучение комплексов Co(II) с гистидином. «Коорд. химия», 1976, т. 2, № 6, с. 817-820.

2.       Гогоришвили П.В.; Каркарашвили М.В.; Сакварелидзе Т.Н.; Строеску М.Г.;  Зеленцов В.В. Синтез и исследование соединений двухвалентных марганца, кобальта и никеля с гистидином. «Сообщения АН Грузинской ССР», 1978, т. 90, № 2, с. 357-359.

3.       Швелашвили А.Е.; Миминошвили Э.Б.; Щедрин Б.М.; Квиташвили А.И.; Канделаки М.Н. Сакварелидзе Т.Н.; Тавберидзе М.Г. Кристалическая и молекулярная структура моногидрата диаквароданогистидинатоникеля (II). «Координационная химия», 1980, т. 6, № 8, с. 1251-1255.

4.       Швелашвили А.Е.; Бореко Е.И.; Владыко Г.В.; Коробенко Л.В.; Каркарашвили М.В.; Сакварелидзе Т.Н.; Бешкенадзе И.А. Смешанные соединения никеля (II) с аминокислотами и этилендиамином и их антивирусная активность. «Химическо-фармацевтический журнал». 1990, т. 24, № 8. с. 38-40.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

10

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

_

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        А.Е.Швелашвили, И.Б.Бешкенадзе, Т.И.Сакварелидзе, Т.И.Цуцунава. Разнолигандные аминокиклотные соединения меди (II) и их биологическая активность. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 1, с. 94-98.

2.        А.Е.Швелашвили, И.Б.Бешкенадзе, Т.И.Сакварелидзе. Синтез и исследование комплексов Cu(II) c метаоксибензоилгидра-зином. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 1, с. 99-102.

 

2000

3.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, მ.ცქიტიშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ლ.გოგუა, თ.საყვარელიძე, რ.ცისკარიშვილი. ამინომჟავების შემცველი ბიოკოორდინაციული ნაერთები და მათი ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 3-4, გვ. 24-30.

4.        А.Е.Швелашвили, Э.Б.Миминошвили, В.К.Бельский, Э.Р.Кутелия, Т.Н.Сакварелидзе, Д.А.Эдиберидзе, М.Г.Тавберидзе. Рентгеноструктурное исследование некоторых цитратометаллов. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 94-99.

5.        А.Е.Швелашвили, Т.Н.Сакварелидзе, Э.Р.Кутелия, Э.Б.Миминошвили, Л.М.Гамбашидзе. Синтез и исследование коорд. соединений переходных металлов, содержащих гуанидин и цитрат-ион. Georgian Eng. News, 2000, No 3, p. 100-103.

 

 

 

2001

6.        Shvelashvili A., Amirkhanashvili K., Sakvarelidze T., Adeishvili G.  Synthesis and Investigation of Coordination Compounds of  some Transition Metals with Volatile Inhibitors of Corrosion. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 3, p. 488-491.

7.        ა.შველაშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, თ.საყვარელიძე, ო.სვანიძე. Co(II) და Zn(II)-ის ლიმონის მჟავას და გუანიდინის შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შთანთწმის იწ-სპექტრები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 1-2, გვ. 25-27.

8.        Швелашвили А.Е.,  Сакварелидзе Т.Н., Сванидзе О.П., Адеишвили Г.П.  Исследование комплексообразования 2,4-динитробензоата пиперидина (ДНБП) в водном растворе. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 216-219.

9.        А.Е.Швелашвили, Э.Б.Миминошвили, В.К.Бельский, К.Д.Амирханашвили, Г.П.Адеишвили, Т.Н.Сакварелидзе.  Кристаллическая и молекулярная структура [Cu(CH3COO) (DNB)(OH2)2]H2O. Georgian Eng. News, 2001, No 1, p. 105-109.

2002

10.     К.Д.Амирханашвили, Т.Н.Сакварелидзе, Г.П.Адеишвили, К.Э.Миминошвили, Э.Б.Миминошвили, В.В.Гобронидзе. Синтез и исследование координационных соединений меди (II) и цинка с динитробензоатами предельных вторичных аминов. Georgian Eng. News, 2002, No 3, p. 111-113.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

2003

 

1.       E.B.Miminoshvili, A.N.Sobolev, T.N.Sakvarelidze, K.E.Miminoshvili, E.R.Kutelia. Diaquabis(dimethyl sulfoxide)bis(3,5-dinitrobenzoato)zinc(II) and the Synthesis of the Cu, Ni and Co Analogs. Acta Cryst., 2003, v. C59, p. m118-m120. – ნუსხა 1, # 13

2.       A.N.Sobolev, E.B.Miminoshvili, K.E.Miminoshvili, T.N.Sakvarelidze. Cobalt diacetate tetrahydrate. Acta Cryst., 2003, v. E59, p. m836-m837. – ნუსხა 1, # 15

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

არა აქვს

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       E.B.Miminoshvili, A.N.Sobolev, K.E.Miminoshvili, T.N.Sakvarelidze. Bis(piperidinium) trans-dichlorobis(3,5-dinitrobenzoato)zincate(II). Acta Cryst., 2004, v. E60, p. m319-m321.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

არა აქვს

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

არა აქვს