შარაშენიძე თინათინი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, კ.მელაძე, თ.შარაშენიძე, გ.ქარელი. ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენება მინერალური სასუქების შეცხობის საწინააღმდეგოდ. საქ.მეც.აკად."მოამბე" 1985წ ტ.120 ¹3 გვ 537-539.

2.  დ.გაჯიევი, ნ.ნებიერიძე ზ.ამირიძე, თ.შარაშენიძე. მერკაპრანების ურთიერთქმედება 1-ქლორციკლოჰექსანთან. საქ.მეც.აკად."მაცნე" 1986წ. ტ 12 ¹1 გვ 70-72

3.  თ.ჭუმბურიძე, ი.ქავთარაძე, თ.შარაშენიძე. ზოგიერთი ბუნებრივი ცეოლითების ქრომატოგრაფიული თვისებები ი.წ. სპექტრები საქ.მეც.აკად."მაცნე" 1987წ. ტ.13 ¹1 გვ 36-38
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


2000
  გ.ციციშვილი, გ.მაისურაძე, ლ.შამანაური, მ.ბურჯანაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.შარაშენიძე, ნ.გოგოძე. შუხუთის (საქართველო) ფილიპსიტის მოდიფიცირებული ფორმების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, № 1-2, გვ. 100-106.

2001
  Г.В.Майсурадзе, Г.В.Цицишвили, Д.В.Кекелиа, Н.Э.Гелашвили, М.H.Бурджанадзе, Т.Р.Агладзе, Т.В.Шарашенидзе. Влияние электрического поля на кинетику ионного обмена в цеолитах типа фожазита. Известия АН Грузии, сер. хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 93-96.

2003
  გ.მაისურაძე, ნ.გელაშვილი, დ.კეკელია, თ.შარაშენიძე, მ.ბურჯანაძე. იზომერული ნარევების დაყოფა ევგენოლურ ეთერზეთებში გაზქრომატოგრაფიული მეთოდით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, ¹ 1-2, გვ. 88-90.