შატაკიშვილი თამარი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

1.  Меликадзе Л.Д.. Купрашвили Б.Г., Барабадзе Ш.Ш., Бахтуридзе Г.Ш., Шатакишвили Т.Н. Деструкционно конденсационные преврашения смолистых веществ под действие света. Нефтехимия, 1986, т.ХХУ!, №3, с.315-319.

2.  Схиртладзе Н., Барабадзе Ш., Шатакишвили Т. Синтез некоторых адамантил производных нафталина и антраценаю Известия АН ГССР, сер.химическая, 1993, т.19, № 2, с.73-75.
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

3

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

2002
  1. l.asaTiani, e.lekveiSvili, n.musaSvili;I T.SatakiSvili, m.lanelia. fenolisa da ani-zolis urTierTqmedeba ferocenSemcvel spirtebTan. saqarTvelos qimiuri Jurnali, 2002, t.2, #1, gv. 20.

2003
  2. Т.Н.Габуния, К.Г.Годердзишвили, И.Л.Эдилашвили, Г.Ш.Бахтуридзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение микроэлементов в нефтяных водах Самгорского месторождения. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 169-170.

  3. Э.Г.Леквеишвили, М.Н.Тевдорашвили, Э.В.Картвелишвили, И.Л.Эдилашвили, Л.П.Асатиани, М.К.Чарквиани, О.П.Сванидзе, Т.Н.Шатакишвили. Изучение ароматических углеводородов высококипящих фракций самгорской нефти методом ультрафиолетовой спектроскопии. Georgian Eng. News, 2003, No 2, p. 171-173.