წუწუნავა თამარ

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

არა აქვს

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

6

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

მონოგრაფიები

_

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

_

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

_

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

1

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1994

1.        А.Е.Швелашвили, И.Б.Бешкенадзе, Т.И.Сакварелидзе, Т.И.Цуцунава. Разнолигандные аминокиклотные соединения меди (II) и их биологическая активность. Сообщения АН Грузии, 1994, т. 149, № 1, с. 94-98.

 

 

2000

2.        A.Shvelashvili, I.Beshkenadze, N.Mestiashvili, N.Zhorzholiani, L.Gogua, M.Thavberidze, T.Tsutsunava. Synthesis and Study of Heteronuclear Citrates. Bull. Georgian Acad.Sci., 2000, v. 162, No 3, p. 472-474.

3.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, მ.ცქიტიშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ლ.გოგუა, თ.საყვარელიძე, რ.ცისკარიშვილი. ამინომჟავების შემცველი ბიოკოორდინაციული ნაერთები და მათი ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, 3-4, გვ. 24-30.

 

2001

4.        A.Shvelashvili, N.Mestiashvili, I.Beshkenadze, M.Tavberidze, L.Gogua, N.Jorjoliani, T.Tsutsunava. Heteronuclear Citrates of Me'M''L·nH2O Type. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 163, No 2, p. 277-279.

5.        ა.შველაშვილი, ი.ბეშკენაძე, მ.ცქიტიშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, ო.სვანიძე, მ.თავბერიძე, რ.ცისკარიშვილი, თ.საყვარელიძე. Zn(II), Co(II), Cu(II) და Cd(II)-ის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, 1-2, გვ. 19-24.

6.        ა.შველაშვილი, ე.ზედელაშვილი, თ.წუწუნავა, თ.საყვარელიძე, ო.სვანიძე. Co(II) და Zn(II)-ის ლიმონის მჟავას და გუანიდინის შემცველი კოორდინაციული ნაერთების შთანთწმის იწ-სპექტრები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, 1-2, გვ. 25-27.

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

მონოგრაფიები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

არა აქვს

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

არა აქვს

 

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

 არა აქვს

 

 

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები (1994-2003):

 

 

#

წელი

ავტორ(ებ)ი

სათაური

დოკუმენტი

დოკუმენტის #

1.      

2000

ი. ბეშკენაძე, ნ.მესტიაშვილი, ნ.ჟორჟოლიანი, ნ.ცქიტიშვილი, თ.წუწუნავა

ქიმიური დანამატი ფრინველთა კვებაში

საქართველოს პატენტი

2596ბ