უჩანეიშვილი თეიმურაზ

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       E.M. Benashvili, T.G. Uchaneishvili, T.N. Charkviani.  Adsorptive removal of sulfur organik compounds of oil by natural and acid modified clinoptilolites. Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Volume of Abstracts, Budapest – Hungary. 1985, p. 589 – 597.

2.       Венашвили Е.М. Учанеишвили Т.Г. Черкезишвили Н.И. Джорвенадзе Г.ШВлиание кислотного модифицирования  клиноптилолттсодержащих тупов на адсорбционные свойства в отношении сераорганических веществ нефти. Изв. АН ГСС, сер.хим. 1983, т.9, №2, с. 107 – 113.

 

 

 

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

14

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

1

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

1996

  1. ნ.ზარქუა, გ.ბალარჯიშვილი, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. მეთილციკლოპენტანონის მიღება და გამოყენება რეპელენტად. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 1996, ტ. 22, #1_4, გვ. 173-175.

 

2000

2.       М.Г.Берошвили, Л.М.Хананашвили, Н.Н.Цомая, Н.З.Кобаладзе, Т.Г.Учанейшвили, Н.В.Джалабадзе, Р.В.Чедия. Триметилсилилирование глин цеолитсодержащих пород. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 133-135.

3.       Л.А.Долидзе, Н.А.Кавтарадзе, К.К.Джапаридзе, З.Г.Гургенидзе, Т.Г.Учанейшвили, Р.В.Чедия. Обессеривание нафталиновой фракции смолы высокотемпературного коксования угля с применением природного и модифицированных клиноптилолитов. Georgian Eng. News, 2000, No 2, p. 136-138.

4.       К.Д.Курцхалия, Е.М.Бенашвили, Т.Г.Учанейшвили, В.И.Сметанюк, Д.Ш.Шавладзе, Р.В.Чедия, А.В.Долидзе. Некоторые вопросы димеризации пропилена. Georgian Eng. News, 2000, No 4, p. 133-134.

 

2001

  1. ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 265-270.
  2. ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

7.       ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, ა.დოლიძე. რეპელენტების სინთეზი კოქსოქიმიური ნარჩენების საფუძველზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, № 3-4, გვ. 265-270.

8.       ნ.ზარქუა, თ.უჩანეიშვილი, რ.ჭედია, ა.დოლიძე. დიმეთილფტალატის ამინოლიზის შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 3-4, გვ. 381-383.

 

2002

  1. Н.К.Заркуа, Р.В.Чедия, Т.Г.Учанейшвили, И.И.Пруидзе, А.В.Долидзе. Разработка инсектицидно-репеллентных композиций, содержащих природные компоненты. Georgian Eng. News, 2002, No 2, p. 170-171.

 

 

2003

10.    Е.М.Бенашвили, М.А.Арешидзе, К.К.Чхеидзе, Г.А.Канделаки, Т.Г.Учанейшвили. Каталитический крекинг керосино-газоилевой фракции самгорской нефти в присутствии комплексных цеолитсодержащих катализаторов. Известия АН Грузии, сер. хим., 2003, т. 29, № 1-2, с. 126-130.

11.    .დოლიძე, .ქავთარაძე, .უჩანეიშვილი, .კირიაკიდი, .ჭედია, .მცხვეთაძე, .დოლიძე. 1,2,3,4-ტეტრაოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრონაფთალინის დიჰიდრატის (ოქსოლინის) მიღების სრული ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, . 29, # 3-4, გვ. 229-233.

12.    L.Dolidze, T.Uchaneishvili, N.Kavtaradze, R.Chedia, A.Kandelaki, A.Dolidze. Research of Possibilities of Naphthalene Preparation from the Fraction of Low Debetic Georgian Oils. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 245-249.

13.    Е.М.Бенашвили, О.С.Баидошвили, Т.Г.Учанеишвили. Адсорбционное разделение изомерных ксилолов на синтетических цеолитах типа . Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 4, с. 316-319.

  1. Е.М.Бенашвили, О.С.Баидошвили, Т.Г.Учанеишвили. Каталитические превращения о-ксилола на РЗЭ катионных формах синтетического цеолита типа Х. Хим. журнал Грузии, 2003

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

2001

 

"Химия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

 

Е.М.Бенашвили, Т.Г.Учанейшвили

Разделение смесей углеводородных и гетероатомных соединений нефти и термокаталитические превращения углеводородов

c. 307-313