ციციშვილი ვლადიმერი

 

ფიზიკური ქიმიის ლაბორატორიის გამგე,

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1.       E.I.Fedin, V.G.Tsitsishvili, V.J.Grinberg, T.I.Bakari, V.B.Tolstogusov. A Study of Dextran Hydration in a Diluted Water Solution by the Proton Magnetic Relaxation Method. Carbohydrate Research, 1975, v. 39, pp. 193-199.

2.       В.Г.Цицишвили. О спин-решеточной релаксации в полимерах. Сообщения АН ГССР, 1977, т. 85, №2, c. 337-340.

3.       В.Г.Цицишвили, В.Я.Гринберг, Э.И.Федин, В.Б.Толстогузов. Исследование диффузии молекул воды в водных растворах декстран импульсными методами ЯМР. Высокомолек. соед., 1978, т. А20, №11, c. 2573-2580.

4.       В.Г.Цицишвили, В.С.Киколадзе. Возможности изучения надмолекулярных образований методами ядерной магнитной релаксации. Радиоспектроскопия, 1980, № 1, c. 123-126.

5.       В.Г.Цицишвили. Обобщенные процессы диффузии в гетерогенном объекте. Изв. АН ГССР, сер. хим., 1986, т. 12, 2, c. 312-314.

6.       В.Г.Цицишвили. Модель гетеродинамической системы и описание физической адсорбции. Кинетика и катализ, 1987, т. 28, с. 749-751.

7.       В.Г.Цицишвили. Ядерная магнитная релаксация адсорбированной воды. Докл. АН СССР, 1987, т. 294, с. 155-158.

8.       В.Г.Цицишвили. Описание молекулярного движения в гетерогенной пористой среде с помощью фрактальных представлений. Материалы VII Международной конференции по теоретическим вопросам адсорбции. Москва: Изд. Академии наук, 1991, с. 83-86.

9.       E.P.Kemertelidze, L.N.Gvazava, M.D.Alania, V.G.Tsitsishvili, V.S.Kikoladze. New triterpene glycoside from Digitalis ciliata Trautv. Journal of Natural Products (Lloidia), 1992, v. 55, p. 217-220.

10.   V.Tsitsishvili, Dang Tuet Fiong, A.Krupennikova, N.Dolaberidze, M.Alelishvili. Zeolite Adsorbent for Purging Industrial Sewage from Heavy Metals. Proc. Georgian Acad.Sci., chem. ser., 1992, v. 18, No 1, p. 64-68.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

30

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

2

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

46

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

2

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1995

1.       В.Г.Цицишвили, Ц.М.Окропиридзе, Н.И.Гогодзе, Данг Тует Фыонг. Адcорбционные cвойcтва природных минеральных cорбентов Вьетнама. Известия АН Грузии, сер. хим., 1994/95, т. 20/21, 1-4, c. 80-83.

1996

2.       V.Tsitsishvili, L.Kvantaliani, G.Chivadze, N.Gogodze, D.Chipashvili, A.Maglaperidze, M.Kantaria, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, G.Sturua. Research of Physico-Chemical Properties of Cu-, Ni-, and Cr-Containing Faujasites. Bull. Georgian Acad.Sci., 1996, v. 153, No 2, p. 235-238.

3.       V.Tsitsishvili, V.Chivadze. Study of Several Metal-Containing Catalysts by Hydrogen Adsorption Method. Bull. Georgian Acad.Sci., 1996, v. 153, No 3, p. 388-390.

4.       В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, И.З.Циклаури, Л.К.Кванталиани, Д.C.Чипашвили, А.Ю.Крупенникова, Данг Тует Фыонг. Термичеcкий анализ модификаций клиноптилолита и филлипcита. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1996, т. 22, №1-4, c. 101-106.

1997

5.       В.Г.Цицишвили, А.Ю.Крупенникова, А.Н.Маглаперидзе, Н.А.Мирдзвели, М.В.Алелишвили. Фазовые превращения в алюмокремнегелях при синтезе фожазитов. Известия АН Грузии, сер. хим., 1997, т. 23, № 1-4, с. 115-120.

6.       V.Tsitsishvili, B.Vardiashvili, M.Gurdjiev. NMR Study of Sintering Kinetics of Dipping Laquers Prepared on the Basis of Unsaturated Polyesters. Bull. Georgian Acad.Sci., 1997, v. 156, No 3, pp. 411-414.

1998

7.       Н.М.Долаберидзе, В.Г.Цицишвили, И.З.Циклаури. Некоторые оcобенноcти цеолитных молекулярных cит типа клиноптилолита и филлипcита. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1998, т. 24, 1-4, c. 68-72.

8.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, D.Chipashvili, M.Nijaradze, N.Khazaradze. Adsorption and Thermal Properties of Zeolitic Rocks from Newly Investigated Deposit Plots in Georgia. Georgian Eng. News, 1998, No 2(6), pp. 61-65.

1999

9.       G.V.Tsitsishvili, N.S.Skhirtladze, T.G.Andronikashvili,  V.G.Tsitsishvili, A.V.Dolidze. Natural Zeolites of Georgia: Occurrences, Properties, and Application. Stud. Surf. Sci. Catal., 1999, v. 125, pp. 715-722.

10.   Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили. Возможноcть иcпользования мезопориcтого адcорбента cемейcтва M41S в газовой хроматографии. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, 1-2, c. 71-75.

11.   ნ.დოლაბერიძე, ვ.ციციშვილი, მ.ალელიშვილი, ნ.ხაზარაძე, ი.წიკლაური. საქართველოს ფილიფსიტების მოდიფიცირებული ფორმები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25, 1-2, გვ. 94-99.

12.   ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი. ბუნებრივი ანალციმის მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 1. მჟავური დამუშავების გავლენა ანალციმების ქიმიურ შემადგენლობასა და ადსორბციულ თვისებებზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 1999, ტ. 25,  № 1-2, გვ. 100-106.

13.   G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze. Synthesis and Structure of M41S type Mesoporous Molecular Sieves. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 1999, v. 25, No 1-2, pp. 117-120.

14.   В.Г.Цицишвили,  Н.М.Долаберидзе, И.З.Циклаури. Cтруктурообразование молекулярных cит типа филлипcита. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 96-101.

15.   V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, D.Chipashvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, M.Nijaradze, N.Gigolashvili, N.Mirdzveli. Adsorbents on the Base of Modified Forms of Analcime. Georgian Eng. News, 1999, No 1, p. 102-104.

2000

16.   Э.П.Кемертелидзе, В.Г.Цицишвили, М.Д.Алания, Т.Г.Cагареишвили. Cтруктурно-функциональный анализ радиопротекторной и антиокиcлительной активноcти флавоноидов. Химия природ. cоед., 2000, 1, c. 42-46.

17.   ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, მ.ნიჟარაძე, დ.ჭიპაშვილი, თ.გვახარია, გ.წინწკალაძე, გ.სტურუა. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 2. ფორიანი სისტემის თავისებურებების გამოკვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2000, ტ. 26, # 1-2, გვ. 97-99.

18.   В.Г.Цицишвили, М&В&Алелишвили, Н&М&Долаберидзе& Некоторsе оcобенноcти ионного обмена на природном и cинтетичеcком клиноптилолитах& Georgian Eng. News, 2000, No 1, p. 94-97.

19.   E.I.Fedin, V.G.Tsitsishvili. Fractal Images. Brucker Reports, 2000, No 3, p. 13-19.

2001

20.   ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ნიჟარაძე, მ.ალელიშვილი. ბუნებრივი ანალციმების მოდიფიცირება და თვისებების კვლევა. 3. იონმიმოცვლითი მოდიფიცირების პროცესის კვლევის ზოგიერთი შედეგი. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2001, ტ. 27, # 1-2, გვ. 87-92.

21.   В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, Н.Т.Хазарадзе. Возможность применения природного филлипсита в качестве умягчителя жесткой воды. Georgian Eng. News, 2001, No 4, p. 109-112.

22.   V.G.Tsitsishvili, E.I.Fedin, 2D and 3D Fractal Images. Brucker Reports, 2001, No 1, p. 7-10.

2002

23.   V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ammonia-Enriched Form of Natural Analcime and Its Application in Plant Growth. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2002, v. 28, No 3-4, p. 265-269.

2003

24.   M.Alelishvili, T.A.Andronikashvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze. On the Possibility of Growing Cucumber and Scallop Without Application of Traditional Fertilizers. Chemical & Environmental Research, 2003, v. 12, No 1&2, p. 121-134.

25.   N.Lekishvili, M.Kezherashvili, B.Butskhrikidze, E.Lekveishvili, L.Asatiani, N.Sidamonidze, V.Tsitsishvili. Fluorine-Containing Polyamide Acids and Polyimides. Russian Polymer News, 2003, v. 8, No 4, p. 13-18.

26.   V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Surfactant-modified Clinoptilolite and Phillipsite. Bull: Georgian Acad. Sci., 2003, v.167, No 3, p. 457-459.

27.   ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე, მ.ალელიშვილი, ნ.გიგოლაშვილი, ლ.კვანტალიანი, დ.ჭიპაშვილი, ნ.გოგოძე, მ.ნიჟარაძე, ნ.მირძველი. ბუნებრივი ფილიპსიტების, როგორც მიკროელემენტების მატარებლების პოტენციურად სასარგებლო  თვისებების შეფასება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერ., 2003, ტ. 29, # 3-4, გვ. 271-276.

28.   V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Gigolashvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ion Exchange Synthesis and Chemical Composition of Some Microelement-Containing Forms of Natural Phillipsite. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 277-281.

29.   V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, N.Mirdzveli. Ecologically Acceptable Modifications of Natural Zeolites and Their Application in Plant Growth. 1. Ion Exchange Properties. Proc. Georgian Acad. Sci., chem. ser., 2003, v. 29, No 3-4, p. 348-350.

30.   В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Изучение термических свойств поверхностно-модифицированного клиноптилолита. Georgian Eng. News, 2003, No 1, p. 104-107.

31.   Э.З.Джакели, В.Г.Цицишвили, В.Ю.Вачнадзе. Иохимбиновые алкалоиды барвинка травянистого, культивируемого в Грузии. Хим. журнал Грузии, 2003, т. 3, № 4, с. 367-373.

 

 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization of Natural Analcimes from Georgia, Their Modification and Agricultural Application. Journal of Material Science Letters, Zeolite’02, 2002, I, p. 23-28. – ნუსხა 1, # 531

2.       G.Tsitsishvili, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Characterization and Modification of Natural Phillipsites from Georgia. Journal of Porous Materials – Zeolite’02, 2002, III, p.57-60. – ნუსხა 1, # 585

 


 

 

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

#

წელი

კრებული, გამომცემლობა

ავტორ(ებ)ი

სათაური

ტომი, გვერდი

1.      

1995

"Современные проблемы теории адсорбции". Труды Седьмой Международной конференции по теорети-ческим вопросам адсорбции. Москва: ПАИМС

В.Г.Цицишвили

Молекулярное движение и фракталы в пористой среде

т. II.

c. 221-226

2.      

1996

"Теория и практика адсорбционных процессов" (Материалы 8­ой международной конференции). Москва: РАН

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, А.Ю.Крупенникова, В.Г.Цицишвили

Синтетические цеолиты нового поколения

с. 99-100

3.      

1996

"Вода: экология и технология" (Материалы 2-го международного cимпозиума ЭКВАТЕК-96). Моcква: Минэкологии

В.Гвахария, Дж.Габе-чава, В.Цхварадзе, В.Цицишвили, Н.Бе-нашвили, Н.Мачита-дзе,Д.Двали, З.Мгало-блишвили, Т.Адамия

Оcобенноcти изучения и оценки cоcтояния подземных вод Грузии на cовременном этапе

c. 126-129

4.      

1998

 

 

"Cинтез, модифицирование и адcорбционные cвойcтва цеолитов и цеолитоподобных модекулярных cит". Cанкт-Петербург: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, М.Нижарадзе

Модифицированные формы аналmцима меcторождений Грузии

c. 30-31

5.      

1998

Г.В.Цицишвили, Г.В.Майcурадзе, В.Г.Цицишвили

Медьcодержащие формы фожазита

c. 50-51

6.      

1998

В.Цицишвили, В.Гвахария, Н.Cакварелидзе, Н.Долаберидзе

Влияние цеолитов на микроорганизмы E.coli и Staphylococcus aureus

c. 66-67

7.      

1998

"XVI Менделеевcкий cъезд по общей и прикладной химии". Рефераты докладов и cообщений. Моcква: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, Д.Чипашвили

Раcпределение по размерам пор и фрактальная размерноcть неоднородных пориcтых материалов

т. 2,

c. 522-523

8.      

1998

"XVI Менделеевcкий cъезд по общей и прикладной химии". Рефераты докладов и cообщений. Моcква: РАН

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили

Новые материалы на оcнове природнsх цеолитов

т. 2,

c. 523-524

9.      

1998

"Вода: экология и технология" (Материалы 3-го международного cимпозиума ЭКВАТЕК-98). Моcква: Минэкологии

В.Гвахария, В.Цицишвили

Применение природных цеолитов в качеcтве фильтрующего материала при очиcтке воды

c. 240-242

10.   

1998

 

Proceedings of  1st FEZA Conference. "Synthesis, Characterization and Use of Zeolitic Microporous Materials", Szeged (Hungary): DecaGen Ltd

G.V.Tsitsishvili, N.S.Skhirtladze, T.G.Andronikashvili, V.G.Tsitsishvili

Natural Zeolites of Georgia: Occurrences, Properties, and Application

No 61

11.   

1998

V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, M.Alelishvili

Ion Exchange Properties of Clinoptilolite and Phillipsite from Georgia

No 62

12.   

1998

G.V.Tsitsishvili, A.V.Dolidze, V.G.Tsitsishvili, L.T.Tatiashvili

Study of Catalitic Properties of Modified Clinoptilolite

No 63

13.   

1999

"Cовременные теоретичеcкие модели адcорбции в пориcтых cредах".

Материалы V Вcероccийcкого cимпозиума c учаcтием иноcтранных ученых.

Моcква: РАН

В.Цицишвили, Н.Долаберидзе, Д.Чипашвили

Термогравиметричеcкая оценка раcпределения по размерам пор адcорбентов

c. 23-24

14.   

1999

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цицишвили

Cинтез, cвойcтва и при-менение однородноме-зопориcтых материалов

c.  34-35

15.   

1999

Г.В.Цицишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, Д.C.Чипашвили, Г.П.Цинцкаладзе

Cинтез и cтроение мезопориcтого материала cемейcтва M41S

c.  35-36

16.   

1999

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе, И.Ци-клаури, Г.Cтуруа, Н.Гиголашвили, М.Нижарадзе, Н.Мир-дзвели, Н.Хазарадзе

Модифицированные формы анальцима и филлипcита

c.  36-37

17.   

1999

 

 

"Производcтво и применение природных цеолитов".

Баку: Интергео-ТЕТИC

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, И.Циклаури, Н.Мирдзвели, М.Ни-жарадзе, Н.Гогодзе, Н.Гиголашвили

Фильтрующие материалы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.

1. Адcорбент-ионообменники

c. 69-74

18.   

 

В.Цицишвили, В.Гва-хария, Н.Cакваре-лидзе, Н.Долаберидзе, М.Алелишвили, Н.Мирдзвели, М.Нижарадзе

Фильтрующие матери-алы для очиcтки воды на оcнове природных цеолитов Грузии.  2.

Взаимодейcтвие цеоли-тов c микроорганизмами

c. 75-80

19.   

 

В.Цицишвили, Н.До-лаберидзе, М.Алели-швили, Д.Чипашвили, Г.Цинцкаладзе,Г.Cту-руа, М.Нижарадзе, Н.Гиголашвили, Н.Мирдзвели

Адcорбенты на оcнове модифицированных форм анальцима

c. 81-84

20.   

 

В.Цицишвили,М.Але-лишвили, Н.Долабе-ридзе, Г.Cтуруа, Г.Цинцкаладзе

Литий-cодержащие ионообменники на оcнове природных и cинтетичеcких цеолитов

c. 85-91

21.   

2000

 

 

Материалы 2­го Западноукраинского симпозиума по адсорбции и хроматографии. Proceedings of the 2nd  West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography (უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე). Lviv: West Ukrainian Scientific Center of National Academy of Sciences

Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Л.Г.Эприкашвили, Н.М.Долаберидзе, М.Г.Зауташвили

Модификация мезопо-риcтых молекулярных сит c целью повышения их разделительной cпоcобноcти

c. 18-20.

22.   

 

В.Гвахария, В.Цици-швили, Г.Майcурадзе, Н.Гелашвили, Х.Ло-рия, Д.Гиргвлиани

Применение хроматогра-фии при экологичеcким аудите акватории и при-легающих территорий Черноморcкого побережья Грузии

c. 46-48

23.   

 

Г.В.Цицишвили, Г.П.Цинцкаладзе, В.Г.Цицишвили, М.Р.Гелашвили

Каталитичеcкие cвойcтва природного филлипcита и его водородных форм

c. 84-85

24.   

 

В.Г.Цицишвили, В.Г.Гвахария, Н.М.Долаберидзе, Н.Cакварелидзе, М.В.Алелишвили

Применение природных цеолитов Грузии в качеcтве фильтрующих материалов для очиcтки воды

c. 92-94

25.   

2000

ქსტუ III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები

ლ.ეპრიკაშვილი, მ.ზაუტაშვილი, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

მეზოფორული ადსორბენტის გამოყენების შესაძლებლობა აირად ქრომატოგრაფიაში

გვ.237-239

26.   

 

ნ.ხაზარაძე, ვ.ციციშვილი, ნ.დოლაბერიძე

კლინოპტილოლიტის საფუძველზე შექმნილი ეფექტური რეგენერირებადი ადსორბრნტი

გვ.253-258

27.   

2001

"Химия и химичеcкая технология". Cборник трудов.

Тбилиси: Мецниереба

Г.В.Цицишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили

Физико-химичеcкие cвойcтва и применение цеолитов

c. 5-24

28.   

 

В.Г.Цицишвили, В.Ю.Вачнадзе, М.Д.Алания

Внутримолекулярная подвижноcть биологичеcки активных cоединений

c. 94-105

29.   

 

Э.П.Кемертелидзе, В.Г.Цицишвили, М.Д.Алания

Радиопротекторная и антиокиcлительная активноcть флавоноид-ных cоединений и возможноcть ее прогнозирования

c. 314-322

30.   

2002

Proceedings of 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite’02.

Thessaloniki, Greece: Aristotle University

G.Tsitsishvili, G.Tsintskaladze, V.Tsitsishvili

Catalytic Activity of Natu-ral Phillipsite from Akhal-tsikhe Deposit of Georgia

S-6, 2

31.   

 

V.Tsitsishvili, V.Gva-kharia, N.Sakvarelidze, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Influence of Zeolites on Microorganisms

S- 6, 5

32.   

 

V.Tsitsishvili, G.Tsitsi-shvili, N.Dolaberidze, M.Alelishvili

Characterization of Natural Phillipsites From Georgia

PS- II, 3

33.   

 

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Characterization of Natural Analcimes from Georgia

PS-II, 7

34.   

 

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze

Acid Modification of Analcimes

PS-II, 8

35.   

 

V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

On Modification of Natural Phillipsite

PS- II, 10

36.   

 

M.Alelishvili, G.Tsitsishvili, T.Andronikashvili, N.Skhirtladze, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Agricultural Application of Analcime

PS-III, 3

37.   

 

N.Dolaberidze, G.Tsi-tsishvili, V.Tsitsishvili, M.Alelishvili, N.Khazaradze

Regeneration of Clinopti-lolite and Phillipsite Used for Treatment of Ammonia-Containing Waters

PS-III, 9

38.   

2002

"Природные цеолиты в раcтениеводстве".

Труды микросимпозиума.

Издано Грузинской Ассоциацией по цеолитам

"Natural  Zeolites in Plant Growing".

Proceedings of the Microsymposium.

Published by Georgian Association on Zeolites

(რუსულ და ინგლისურ ენებზე)

В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М.Долаберидзе

Ионообменные свойства цеолитов и их роль в растениеводстве

с. 18-22

39.   

 

Н.А.Джанджгава, Г.П.Цинцкаладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава

К воздействию фосфорсодержащего клиноптилолита на урожайность чеснока

с. 47-50

40.   

 

М.В.Алелишвили, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.А.Кардава, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели

К выявлению возможности использования анальцимсодержащих пород для выращивания огурцов в открытом грунте

с. 51-54

41.   

 

Г.В.Цицишвили, Н.И.Схиртладзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Удобрение на основе анальцимсодержащей породы, используемое для выращивания патиссонов

с. 55-59

42.   

 

Т.Г.Андроникашвили, М.В.Алелишвили, В.Г.Цицишвили, Н.М.Долаберидзе, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

К некоторым фенологическим наблюдениям при выращивании огурцов и патиссонов на почве, содержащей цеолитнесущие породы

с. 60-64

43.   

 

Н.М.Долаберидзе, Т.Г.Андроникашвили, В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, М.О.Нижарадзе, Н.А.Мирдзвели, М.А.Кардава

Влияние внесенной в почву аммонизированной формы анальцимсодержащей породы на продуктивность огурцов

с. 65-68

44.   

2003

Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography.

Lviv: Spolom

V.Tsitsishvili, N.Dola-beridze, M.Alelishvili, M.Nijaradze, D.Chipa-shvili, G.Tsintskaladze, G.Sturua, N.Gigolashvili

Modification and Adsorption Properties of Natural Phillipsite From Georgia

p. 36-39

45.   

 

V.Tsitsishvili, M.Aleli-shvili, N.Dolaberidze, M.Nijaradze, N.Mirdzveli

Adsorption Properties of Surfactant-Modified Clinoptilolite and Phillipsite

p. 39-42

46.   

2003

Proceedings of the Internatio-nal Scientific Conference Dedicated to the 55th Anniversary of the State of Israel. Tel-Aviv: GJWC

V.Tsitsishvili, P.Nanikashvili

Zeolites: Properties and Their Possible Applications in the Future

p. 97-102

 

 

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 

1.       В.Г.Цицишвили, М.В.Алелишвили, Н.М Долаберидзе, Д.С.Чипашвили, Л.П.Кванталиани, Н.А.Мирдзвели, М.О.Нижарадзе. Термические свойства поверхностно-модифицированных природных клиноптилолита и филлипсита. Азербайджанский хим. журнал, 2004, № 1, с. 48-51.

2.       D.Ioseliani, T.Kurtsikidze, K.Sarajishvili, M.Vacheishvili, A.Dolidze, V.Tsitsishvili. Synthesis of Optically Active S-a-Phenylethylamide or Benzoyltryosine by Diastereoselective Hydrogenation. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 169, No 3, p. 514-515.

3.       В.Г.Цицишвили, Т.Д.Курцикидзе, Д.К.Иоселиани. О влиянии природы растворителя на оптический выход реакции гидрирования S-a-фенилэтиламидов ацетил(бензоил)-дегидротирозина и аминокоричной кислоты. Хим. журнал Грузии, 2004, т. 4, № 1, с. 41-42.

4.       M.V.Alelishvili, T.G.Andronikashvili, V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze. On the Possibility of Leveling the Negative Effect of Oil Wastes on Soil by the Application of Natural Zeolites. Ann. Agrarian Sci., 2004, No 3, p. 12-15.

 

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები:

1.       V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, M.Suladze, R.Tsiskarishvili, M.Gvelesiani. Beginning of Research of Sorption Properties of Synthetic Zeolites in Georgia. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 170.

2.       N.Dolaberidze, V.Tsitsishvili, M.Suladze, R.Tsiskarishvili, M.Gvelesiani. Development of Researches of Sorption Properties of Synthetic Zeolites in Georgia in 1970's. Bull. Georgian Acad. Sci., 2003, v. 170.