ამირიძე ზურაბ

 

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

 

 

ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):

 

1 Гаджиев М.К., Небиеридзе Н.М., Амиридзе З.С., Барабадзе Ш.Ш., Чивадзе Г.О. Взаимодействие меркаптанов состава (С25 и С8) с хлорацетофеноном. Азерб. хим. ж., 1985(5), 145-198.

 

 

პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

8

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

მონოგრაფიები

-

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

-

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

-

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

-

 

 

 

 

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):

 

1998

1.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, З.С.Амиридзе. Влияние каталитического превращения отдельных групп углеводородов фракции нефти на их состав и люминесцентные свойства. Известия АН Грузии, сер. хим., 1998, т. 24, № 1-4, с. 152-157.

1999

2.        M.K.Gajiev-Shengelia, R.V.Kereselidze, G.Ch.Areshidze, Z.S.Amiridze. High-temperature pyrolysis of petrol distillate of commercial oil mixture from Samgori oil collecting point (Georgia). Georgian Eng. News, 1999, No 2, p. 64-66.

2000

3.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, З.М.Шарвадзе. Исследование группового и фракционного составов парафинистых отложений в трубопроводе Баку-Батуми. Азербайджанский хим. журнал, 2000, № 4, с. 46-48.

4.        Д.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, З.С.Амиридзе, Г.Х.Арешидзе. Пиролиз бензинового дистиллята самгорской товарной нефтесмеси в среднетемпературном режиме. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2000, т. 26, № 3-4, с. 73-79.

 

2001

5.        Д.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, З.С.Амиридзе, Г.Х.Арешидзе, З.М.Шарвадзе. Получение товарных марок церезинов из парафинистых отложений трубопровода Баку-Батуми. Азербайджанский хим. журнал, 2001, № 1, с. 38-40.

6.        М.Б.Блуашвили, З.С.Амиридзе, К.H.Купатадзе, М.К.Гаджиев-Шенгелия. Синтез эфиров аллилмеркаптоуксусной кислоты в присутствии водородной формы катионита КУ-2. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 1-2, с. 190-192.  

7.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Получение бензола и толуола из фракции т.кип. 70-130ОС жидкого продукта пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори. Изв. АН Грузии, сер.хим., 2001, т. 27, № 3-4, с. 260-264.  

 

2002

8.        М.К.Гаджиев-Шенгелия, Р.В.Кереселидзе, Г.Х.Арешидзе, З.С.Амиридзе, С.Д.Шенгелия. Полициклические ароматические углеводороды тяжелой смолы пиролиза прямогонного бензина товарной нефтесмеси Самгори (Грузия). Изв. АН Грузии, сер.хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 68-71.