თაბუკაშვილი ზურაბი

მეცნიერ თანამშრომელი    ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომები (1994 წლამდე):
პუბლიკაციები  (1994-2003)

რაოდენობა

სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები

4

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

მონოგრაფიები

---

კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

---

გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები

---

მიღებული საავტორო მოწმობები, ლიცენზიები და პატენტები

---            სამეცნიერო პერიოდიკაში გამოქვეყნებული ნაშრომები (1994-2003):


1999
1.  Ш.Р.Папава, Н.С.Дохтуришвили, Н.А.Майсурадзе, Г.Ш.Папава, З.Ш.Табукашвили, Н.И.Цомая. Изучение процесса отверждения полимерных композиций аминопласта. Извеcтия АН Грузии, cер. хим., 1999, т. 25, № 3-4, c. 210-213.

2000
2.  G.Papava, Z.Tabukashvili, E.Gavashelidze, N.Dokhturishvili, N.Maisuradze. Investigation of the Hardening Process of the Compositions Obtained on the Basis of the Novolaques Type Oligomers and Diatomites. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000, v. 161, No 3, p. 455-458.

2001
3.  G.Papava, Z.Tabukashvili, , N.Dokhturishvili, N.Gelashvili, M.Datuashvili, M.Gurgenishvili, M.Ramishvili. On Some Regularities of Resole Oligomer in Diatomite Containing Phenol-Formaldehyde Polymer Composition. Bull. Georgian Acad. Sci., 2001, v. 164, No 2, p. 309-311.

4.  გ.პაპავა, ზ.თაბუკაშვილი, ნ.დოხტურიშვილი, ნ.გელაშვილი, მ.გურგენიშვილი, მ.დათუაშვილი, მ.რამიშვილი. რეზოლური ოლიგომერებისა და დიატომიტის შემცველი ფენოლ-ფორმალდეჰიდური პოლიმერული კომპოზიციების გამყარების პროცესის ზოგიერთი კინეტიკური კანონზომიერების კვლევა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2001, ტ. 27, ¹ 3-4, გვ. 256-259.